CO NA TO BIBLIA? Święta Bożego Narodzenia – #3

Jakie znaczenie mają święta Bożego Narodzenia i jak należy je rozumieć w kontekście Słowa Bożego.

Fragmenty Biblii odnoszące się do tematu:

Ewangelia Łukasza 2:1-14

Ewangelia Mateusza 1:18-25

Ewangelia Jana 3:16-18

Księga Izajasza 9:1-6

2 List do Koryntian 5:21

List do Rzymian 3:9-31

List do Galacjan 1:4

List do Efezjan 2:8-10

List do Filipian 2:6-8

css.php